TR
KEMER YAPI VE TURİZM A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
GENEL AYDINLATMA METNİ
  Veri Sorumlusu: Kemer Yapı ve Turizm A.Ş.
                                Emekyemez mah. Gümüş Gerdan sok. Demirören Şirketler Grubu Apt.
                                No:2 Beyoğlu/İstanbul

 • Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. (“Kemer Yapı”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Aydınlatma Metnini hazırladık.

 •        ● Çalışan
 •        ● Çalışan Adayı
 •        ● Stajyer
 •        ● Tedarikçi Çalışanı
 •        ● Tedarikçi Yetkilisi
 •        ● Üye Çalışanı
 •        ● Müşteri
 •        ● Potansiyel Müşteri
 •        ● Atlı Spor Kulübü Üyesi
 •        ● Golf Kulübü Üyesi
 •        ● Tenis ve Basketbol Kulübü Üyesi
 •        ● Fitness Kulübü Üyesi
 •        ● Spa Kulübü Üyesi
 •        ● Deneme Üyesi
 •        ● Kulüp Misafiri
 •        ● Otel Misafiri
 •        ● Restoran Müşterisi
 •        ● İntifa Hakkı Sahibi
 •        ● Ziyaretçi
 •        ● Yönetim Kurulu Üyesi
 •        ● Çevrimiçi Kullanıcı

 • 1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?
 • 2. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,


       ● Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,


       ● İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar’a,


       ● Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçi Yetkililerine ve Çalışanları’na,


       ● Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne,


KVKK’nın Aktarıma ilişkin 8. maddesindeki veya Yurtdışına Aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı aktarılabilecektir.


3. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?


Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.


4. İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?


Kişisel verilerinize ilişkin;


       ● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

       ● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

       ● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

       ● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

       ● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

       ● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

       ● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

       ● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

       ● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme


haklarına sahipsiniz.


5. İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?


Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;


       ● kvkk@kemercountry.com adresine elektronik posta göndererek,

       ● Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,

       ● Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile “Emekyemez mah. Gümüş Gerdan sok. Demirören Şirketler Grubu Apt. No:2 Beyoğlu/İstanbul” adresine göndererek,

       ● Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@kemercountry.com adresine e-posta göndererek,

       ● Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle kemeryapi@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,


Kemer Yapı’ya iletebilirsiniz.


Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.


İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.


Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.


Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.


6. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?


Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Kemer Yapı’ya ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir. • KEMER YAPI VE TURİZM A.Ş.
 • WHATSAPP AYDINLATMA METNİ

Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. (“Kemer Country” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak işliyoruz. WhatsApp iletişim hattı kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında size bilgi vermek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 • KEMER YAPI VE TURİZM A.Ş.
 • WHATSAPP AÇIK RIZA METNİ


Veri sorumlusu sıfatıyla Emekyemez mah. Gümüş Gerdan sok. Demirören Şirketler Grubu Apt. No:2 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. tarafından işlenen kişisel verilerime ilişkin WhatsApp Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) tarafımca okunmuş ve kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme tarafıma yapılmıştır. Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen kişisel verilerimin; Aydınlatma Metni’ndeki amaçlar ve bu amaçlara ek olarak saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesinde düzenleme altına alınan ‘’Açık Rıza’’ hukuki sebebine dayalı olarak yurt dışında mukim WhatsApp LLC’ye aktarılmasına yukarıdaki hususlarda bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan ve kayıtlara ilişkin yasal haklarımı öğrendikten sonra açık rızam ile onay vermekteyim.